ჯანდაცვის მინისტრმა, ფაჰრეთთინ ქოჯამ, სამეცნიერო კომიტეტის სხდომის შემდეგ კორონა ვირუსთან დაკავშირებით, ბოლო მონაცემების მიხედვით, განცხადება გააკეთა. მისი თქმით, ჩინეთიდან ახალი წამალი ჩამოიტანეს, ასევე -  „განსაკუთრებით ინტენსიური თერაპიის მქონე პაციენტებში, წამლის მოხმარება შემცირდა 11 ან 12 დღიდან 4 დღემდე, ეს წამალი ამ დილით საკმაო რაოდენობით ჩინეთიდან ჩამოვიტანეთ“- განაცხადა მინისტრმა. რაც შეეხება ქუჩაში გასვლის აკრძალვის თაობაზე მინისტრმა განაცხადა: „ ჩვენ ვართ იმ პერიოდში, როდესაც ყველამ ინდივიდუალურად უნდა ვიბრძოლოდ. ყველამ თავისი, პირადი, საგანგებო მდგომაეობა უნდა გამოაცხადოს. ამის გამოცხადება მაინცდამაინც სახელმწიფოსგან არ არის საჭირო“.
ჯანდაცვის მინისტრმა, ფაჰრეთთინ ქოჯამ, სამეცნიერო კომიტეტის სხდომის შემდეგ კორონა ვირუსთან დაკავშირებით, ბოლო მონაცემების მიხედვით, განცხადება გააკეთა. მისი თქმით, ჩინეთიდან ახალი წამალი ჩამოიტანეს, ასევე -  „განსაკუთრებით ინტენსიური თერაპიის მქონე პაციენტებში, წამლის მოხმარება შემცირდა 11 ან 12 დღიდან 4 დღემდე, ეს წამალი ამ დილით საკმაო რაოდენობით ჩინეთიდან ჩამოვიტანეთ“- განაცხადა მინისტრმა. რაც შეეხება ქუჩაში გასვლის აკრძალვის თაობაზე მინისტრმა განაცხადა: „ ჩვენ ვართ იმ პერიოდში, როდესაც ყველამ ინდივიდუალურად უნდა ვიბრძოლოდ. ყველამ თავისი, პირადი, საგანგებო მდგომაეობა უნდა გამოაცხადოს. ამის გამოცხადება მაინცდამაინც სახელმწიფოსგან არ არის საჭირო“.
0

შავშეთის სოფლები

შავშეთის სოფლები

შავშეთის სოფლები
17 Şubat 2005 Perşembe 14:59

Ahaldaba (TEPEKÖY) ახალდაბა
ახალდაბა - ახალი დაბა > ახალდაბა; შდრ.: გარე დაბანი - დარდაბანი; დაბა ძველი > დაბაძველი.

Carat (KÖPRÜYAKA) ჯარეთი
ჯარეთი - ჯარ-ეთ-ი; ჯარ- ფუძე შეიძლება უკავშირდება ჯარა სიტყვას; შესაძლოა, ჯარი ფორმასაც. -ეთ- ქართული სუფიქსია.

Cvarep (ŞALCI) ჯვარები (ჯუარები)
ჯუარები - ადგილი სადაც ჯვარები/ჯუარები იყო

ÇAĞLAPINAR ხოხლევი
ხოხლევი - ხოხლ-ევ-ი: ხოხოლ- ფუძეა, -ევ- სუფიქსია.

Çartulet (ÇAMLICA) ჩართულეთი
ჩართულეთი - ჩართული მიმღეობაა ჩართვა ზმნისა. ჩართულ-ეთ-ი - ადგილი, სადაც ერთმანეთს ერთვის, ერთმანეთში ჩართულია სხვადასხვა გეოგრაფიული გარემო: ხევები, ღელეები...
    
Çıkta ( AKDAMLA) ჩიხთა
ჩიხთა - ჩიხებიანი ადგილი

Çisvet (ATALAR) წიწვეთი
ქართულ ენაში წიწვი არის ნაძვის, ფიჭვის, სოჭის, კედარის ფოთოლი - ხეხეში ფოთოლი. წიწვ-ეთ-ი - წიწვიანი ადგილი; კრებითობა-წარმომავლობის საერთოქართველურ -ეთ- სუფიქსზე ჩვენ უკვე გვქონდა ლაპარაკი.

Dabatzrul (MEŞELİ) დაბაწრული
დაბაწრული არის მიმღეობა დაბაწრ-ავ-ს ზმნისა. ბაწარი არის წვრილი თოკი და გადატანით, წვრილი გზა - ბილიკი. დაბაწრული არის ადგილი, სადაც ბევრი ბილიკებია (იყო ბევრი ბილიკები).

Gürnatel (SUSUZ) გურნათლე (გურნათელი)
გურნათელი - არის კომპოზიტი: გურ-ნათელ-ი;  გური ლაზურ-მეგრულად არის გული; გადატანით, გული/გური არის ცენტრალური ადგილი. გურნათელი - ადგილი რომლის ცენტრი არის ნათელი.

Mamanelis (YAVUZKÖY) მამანელისი
მამანელისი - ალბათ მომდინარეობს საკუთარ სახელ მამანელა-სგან.
მამანელა შეიძლება იყოს მეტსახელი; სოფლის სახელი მოდის ამ სახელისგან: ეს ადგილი იყო ამ კაცის - მამანელას კუთვნილი. მამანელ-ის-ი; შდრ.: შინდი/შინდა - შინდ-ის-ი;  

Merya (VELİKÖY) მერია
მერია/მერე - ქართული ენის განმარტებით ლექსიკონში განიმარტება როგორც მდინარის პირი, წყლის სანაპიროზე მდებარე ვაკე ადგილი.

Mikelet (ÇERMİK) მიქელეთი
 მიქელეთი - მიქელას კუთვნილი ადგილი: მიქელ-ეთ-ი.

Muhoban (ÜZÜMLÜ) მუხობანი
მუხობანი - მუხ-ოვან-ი - მუხებიანი ადგილი.
შდრ,: ვაშლი - ვაშლ-ოვან-ი, ჭალა - ჭალ-ოვან-ი, სხლობანი...  

Satapliya (OTLUCA) სათაფლია
სატაფლია - ადგილი სადაც არის თაფლი: სა-თაფლ-ია; შდრ.: 
ნალია - სა-ნალ-ია, კაჟი - სა-კაჟ-ია, მელა - სა-მელ-ია...

Satlel (SÖĞÜTLÜ MAH.) სათლელი
სათლელი - მიმღეობაა გათლა ზმნისა: თლის - გათალა; სა-თლ-ელ-ი; -ელ- სუფიქსის გავლენით იკუმშება ფუძისეული ა ხმოვანი: -თალ- > -თლ-. სათლელი - ადგილი, სადაც შეიძლებოდა გაეთალათ სამშენებლო ქვა ან ხე.

SEBZELİ  - შესაძლოა ეს სიტყვა იყოს საბძელი სიტყვის დამახინჯებული ვარიანტი. საბძელი - თივის შესანახი ადგილი.

Seslavur (ZİYARET) სესლაური
არ გამოვრიცხავ, ეს სიტყვა იყოს ცეცხლაური ფორმის ფონერტიკური ვარიანტი. ცეცხლაური სოფლის სახელია აჭარაში, ქობულეთში. ცეცხლაური - ცეცხლ-ავ-ურ-ი: ცეცხლ-ავი; შდრ.: მან-ავ-ი; -ურ- მეორეული სუფიქსია.
შესაძლოა, ასევე, სესლა იყოს სასელას ფონეტიკური ვარიანტი: სასელა - მსხლის ჯიში. სასელა-ურ-ი > სესლაური ადგილი სადაც ეს მსხალი ხარობს.

Sihidzir (KAYADİBİ) ციხისძირი
ციხისძირი - კომპოზიტია; ციხის ძირი ადგილი; საქართველოში რამდენიმე ციხისძირია: აჭარაში მცხეთაში და ა.შ.

Sihiya (YONCALI) ციხია
ციხია - ეს სიტყვაც მომდინარეობს ციხე სიტყვისგან; ციხია - ციხესავით ადგილი.

Suloban (PINARLI)სხლობანი
სხლობანი - მომდინარეობს მსხალ- ფუძისგან: მსხალ-ობან-ი > სხალობანი >
სხლობანი.

Svirevan (DUTLU) სურევანი
სურევანი - სუროვანი: სურო-ოვან-ი; ამ ფორმის შესახებ წინა ნაწილში უკვე ვიმსჯელეთ.

Şavket (KARAKÖY) შავქეთი
შავქეთი - სახელი წარმოადგენს კომპოზიტს: შავი ქედი > შავქედი/შავქეთი.
თურქული ფორმაც აჩვენებს, რომ აქ კომპოზიტის პირველი ნაწილია ზედსართავი სახელი შავი.

Şavta (ŞENKÖY) შავთა
შავთა - აქაც შავია ფუძე: შავ-თა: უფრო კომპოზიტია: შავი მთა. შესაძლოა სხვა ვარიანტიც: შავთა ადგილი > შავთა

Tabagetil (YAŞARKÖY)  დაბაკეთილი
დაბაკეთილი - კომპოზიტია: დაბა კეთილი; შდრ.: გარე დაბანი - გარდაბანი; ვარ კეთილი > ვარკეთილი.

Tibet (CEVİZLİ) ტბეთი
ტბეთი - ტბ-ეთ-ი: ტბიანი ადგილი: ტაბ-ეთ-ი > ტბეთი. შდრ.: ტბეთი არის აჭარაშიც. შდრ.: ტაბახმელა, ტაბაწყური...

Tsortsel (ÇAVDARLI) ძორძელი
ძორძელი - ძორძ-ელ-ი: ქართული წარმომავლობა აშკარაა მორფოლოგიის მიხედვით: ძორძ- ფუძეა, -ელ- ქართული სუფიქსი, მაგრამ ძორძ- ფუძის სემანტიკა ამ ეწტაპზე ჩემთვის უცნობია. 

Turnhanet (KAYABAŞI) თურმანეთი
თურმანეთი - თურმან-ეთ-ი: თურმან- ქართული საკუთარი სახელია; შდრ.: თურმანიძე, თურმანაული...
თურმან-ეთ-ი -  თურმაბნიზეების სოფელი ან თურმანას კუთვნილი ადგილი, სადაც სოფელი გაშენდა.

Vanta (ELMALI) ვანთა
ვანთა - ფუძეა ვანი - დასასვენებელი ადგილი; შდრ., ძველი ქართული ვანი - სახლი,. მონასტერი, დაბა (ილ.აბულაძე)... ვანთა - ვანი ადგილი, ვანეთი, ვანიანი ადგილი.

Vel (CİRİTDÜZÜ) ველი
ველი ქართული ფუძეა და ნიშნავს: მინდორი, ყანა

Verhunal (KARAAĞAÇ) ვერხვნალი
ვერხვნალი - ვერხვ-ნარ-I - ადგილი სადაც ბევრი ვერხვებია: შდრ.: კაკალი - კაკლნარი, თხემლა - თხემლნარი, ვაშლი - ვაშლნარი...


დაკავშირებული გალერეები
კომენტარის დამატება
სახელი
თქვენი კომენტარი დასადასტურებლად გადაეცა ადმინისტრატორს.×
ყურადღება! აკრძალული, მძაფრი, შემაწუხებელი, ცილისწამებისა და გინების შემცველი, შეურაცხმყოფელი, დამამცირებელი, უხეში, უხამსი, ამორალური, პიროვნების უფლებების შემლახველი ან მსგავსი ქმედებებიდან გამომდინარე ყველა სახის ფინანსური, კანონმდებლობითი, სისხლის სამართლისა და ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა ეკისრება წევრს/წევრებს.